Събития

Екоклуб „Зелени стражи“ на посещение в 2 важни за опазване на околната среда институции на местно ниво

По случай Световния ден на околната среда нашите ученици от екоклуб „Зелени стражи“ съвсем наскоро посетиха 2 много важни за екологията на местно ниво институции - информационния център в РИОСВ, Велико Търново и Регионална лаборатория във Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда. Учителят, подготвил необикновеният урок, е Джена Стайкова.
 
В информационния център на РИОСВ главен експерт Милка Асенова запозна учениците с предмета на дейност на институцията, различни категории защитени обекти и важни биологични видове от биологичното разнообразие на нашата област, както и с Червената книга на Република България. Учениците пък разказаха за своите екологични проекти, които са разработвали за часовете по биология и здравно образование.
В хидробиологичната лаборатория колежаните ни бяха любезно приветствани от Красимира Стефанова, ръководител на Регионалната лаборатория.
 
Главен експерт Пламен Ленов запозна младежите с методи за определяне на чистотата на водите: чрез изследване на индикаторни видове макрозообентос (дънни безгръбначни животни), макрофити (водни растения) и фитобентос (прикрепени кремъчни водорасли). Изключително вълнуваща беше възможността учениците да наблюдават в реално време и да определят някои от тези биологични видове.
Меню