F.A.Q

Предлагат ли се стипендии за ученици?
От учебната 2018/2019 г. гимназията обучава 20% от приетите ученици с най-висок успех от приемния изпит на колежа напълно безплатно. Те заплащат единствено таксата за ученическа униформа. Тези 20% от приетите ученици могат да продължат да се обучават безплатно през всяка една следваща година след първата, при условие че постигат средет успех в края на всяка учебна година минимум много добър 5.25.

Има ли Американски Колеж Аркус® лиценз от МОН и към кои международни образователни организации е акредитиран?
Американски Колеж Аркус® е лицензиран от МОН на Република България (Заповед РД 14-76 от 21.05.2003 г.)
Американски колеж Аркус е акредитиран от IBO /International Baccalaureate Organization/ и е оторизиран да обучава ученици по MYP и DP.

Каква е таксата за обучение и какви са сроковете за плащане?
Таксата за обучение през учебната 2020/2021 година е 2200 €. Тя покрива разходите за обучение,, ученическа униформа, застраховка, медицинско обслужване и охрана на територията на колежа.
Таксата може да се заплати на две равни вноски.  Първата се дължи през месец юли, а останалите 50% в края на първия учебен срок. Заплащането на първата половина от таксата за редовно приетите осмокласници се извършва при подписване на договора за обучение.

Каква е таксата за приемния изпит?
Кандидатите за Американски Колеж Аркус® заплащат 90 лв. такса за приемния изпит.

Кога се провежда приемният изпит?
Приемният изпит за колежа се провежда през пролетната ваканция на учениците.

Какво представлява приемният изпит?
Приемният изпит се състои от три модула. Модул по БЕЛ, модул по математика и модул по английски език. Времето за работа по всеки модул е 60 мин., или общо 180 мин.

Има ли изпит след завършване на осми клас?
На всички ученици от осми клас в Американски Колеж Аркус® се препоръчва да се явят на изпита First Certificate in English. Успешно взет изпит осигурява на ученика международно признат сертификат за владеене на английски език. Колежът не заплаща таксата за явяване на изпита.

Какви са условията и редът за кандидатстване в Американски Колеж Аркус®?
Първата стъпка е да се свържете с административния секретар на тел.+359 62 619959 или факс+359 62 619961, за да получите първоначална информация. Може да се свържете с административния секретар и чрез електронната поща на колежа - info@ac-arcus.com

Какви документи трябва да приложа при кандидатстване?
Необходимите документи за кандидатстване са:
1. Формуляр за регистрация, който може да се попълни и on-line.
2. Документ,  удостоверяващ, че ученикът е в седми клас и има успех не по-нисък от много добър (4,50) за първия учебен срок.
3. Актуална снимка на кандидата.

Какво предлага колежът на учениците и родителите?

Американски Колеж Аркус® осигурява услуги от медицинско лице и психолог. Кабинетът на психолога е оборудван за срещи, предварителна диагностика и оказване на медицинска помощ. При нужда медицинското лице осигурява консултации от други специалисти.

Колежът разполага с кухня, столова и фоайе за отдих с бюфет, който предлага възможност за бърза закуска и обедно меню.

Ръководството на Американски Колеж Аркус® насърчава ежедневното общуване на учениците и родителите (настойниците) с членовете на преподавателския колектив и административния персонал.

Оценките на учениците, учебното съдържание и домашните работи се отразяват в електронния дневник ежедневно, след края на учебните часове. Забележки относно поведението на всеки ученик се вписват, когато има повод за това.

Отсъствията на учениците и причините, поради които са допуснати, се отбелязват стриктно. (Целта на ръководството е да се гарантира сигурността и защитата на учениците и техните семейства).

Правилата за поведение са изчерпателно и еднозначно формулирани в Правилника на Американски Колеж Аркус®, под който се подписват в началото на всяка учебна година учениците и техните родители. Правилникът с подписите на ученика и родителя е неразделна част от договора за обучение.

Правилата за поведение в колежа не накърняват достойнството на членовете на академичната общност. Целта е в колежа да се гарантира атмосфера на сигурност и хармония, да се създаде общност, в която никой да не се чувства физически, социално или психологически ощетен.

Професионална охрана наблюдава денонощно входовете и помещенията на колежа. Електронна охранителна система засича всяко движение в сградата и го проследява с помощта на видеокамери.

В Колежа се организират клубове по интереси според желанията на учениците. Свои традиции имат редколегията на вестника на колежа, клуб “Уебдизайн”, клубът по астрономия, клуб “Вяра и Любов”, артклубът, футболният, баскетболният и стрелковият отбор. Предложенията за учредяването на нови клубове са винаги добре приети.

Мога ли да кандидатствам в Американски Колеж Аркус® след осми клас?
Да. Това става само когато колежът разполага със свободни места в някой профил. Наличността на такива може да се провери чрез контакт с администрацията на колежа.

По какво се различава Американски Колеж Аркус® от останалите училища?

Работим индивидуално с всеки ученик. Без да пренебрегваме високите академични изисквания на образователната програма, проявяваме разбиране към емоционалните особености и интелектуалните потребности на всеки от нашите възпитаници. Отчитаме необходимостта от период на адаптация към стила и методите на обучение в колежа, след което изискваме от всички свои възпитаници съвестна и всеотдайна работа за постигането на поставените цели. Стараем се учебните програми да бъдат приятни и интересни за учениците, защото учебният план изисква постигането на високи академични резултати. Ние подготвяме пълноценни личности, способни успешно да се реализират в условията на културно многообразие и глобализация.

Колежът е замислен като учебно заведение от нов тип, чиято основна идея е не само да подготвя учениците за достойно представяне на международните изпити, но и да им помогне да се изградят като личности с позитивна нагласа и възможности за адаптация в различни общности. За постигането на тази цел колежът инвестира време, работа и средства.

Меню