Електронен вестник

Интервю с инж. Красимира Тодорова за специалността "Машини и системи с ЦПУ"

Редколегия на вестника

1. Инж. Тодорова, по какви предмети преподавате в колежа?

- Преподавател съм по обща, отраслова и специфична професионална подготовка на учениците по специалност „Машини и системи с ЦПУ” от професията „Машинен техник“ в ЧПГ „ АК-Аркус“ ЕООД.

2. Как бихте описали същността и обхвата на специалността „Машини и системи с ЦПУ "? Какви знания и умения придобиват учениците в този курс?

- През учебната 2022/2023 година се дипломира първият випуск от  специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – дуална форма на обучение, в „Американски колеж Аркус“.

В учебната програма се разглеждат видовете металорежещи машини с ЦПУ - технически възможности, предназначение и приложение; координатните системи на различните видове ММ с ЦПУ; основните им възли - конструктивни и кинематични особености; настройването на стругови машини с ЦПУ, обработващи центри и етапи на работа.

Учебното съдържание осигурява както теоретични, така и практически възможности за усвояване на знания за настройване на различни видове ММ с ЦПУ и за изграждане на умения за избор на инструменти, приспособления и машини; за разчитане на програми за обработване на ротационно–симетрични и призматично корпусни детайли. Обучението по предметите се осигурява чрез междупредметни връзки с учебните предмети машинни елементи, техническо чертане, технология на машиностроенето, материали и заготовки, техническа механика, металорежещи машини и инструменти, шлосерство, сгругарство и фрезоване.

Уменията и компетентностите, които придобиват учениците, са за въвеждане, проиграване и редактиране на управляващи програми за обработване на детайли; разчитане и ползване на  управляващи програми за работа на стругови ММ с ЦПУ и обработващи центри; учениците могат да програмират и редактират графична информация; могат правилно да избират режещи инструменти и технологическите процеси за обработка на конкретни детайли.

3. Как колежът подготвя учениците да се справят с предизвикателствата и иновациите в областта на машиностроенето?

- Неслучаен е изборът на дуална форма на обучение. Наши партнъори са „Аркус“ АД, „Армако индъстри“ АД и Техническият университет, гр. Габрово. Колежаните се обучават в работните цехове на нашите партъори. Посещават студентските лаборатории на ТУ – Габрово. Осъществават обмен и с ТУ – гр. Русе. Участват в технически конференции и симпозиуми.

4. Каква е ролята на практическите упражнения и проектите в обучението на учениците по специалността „Машини и системи с ЦПУ "?

- В отговор на нарастващите нужди на българското машиностроене от качествени специалисти, системата за дуално обучение се явява един много добър модел за учене чрез работа. Тя има за цел да изгради знания и практически умения у учениците, които да са съобразени с изискванията на бизнеса. Чрез практическите упражнения и проектите, които колежаните разработват под ръководството на техните ментори от заводите – партнъори, те навлизат в същността на реалните технологични процеси.

Нашите партньори не само инвестират в своите бъдещи кадри, но и споделят отговорността за качеството на професионалното обучение. Практическото обучение в реална работна среда е в XI и XII клас.

В часовете по производствена и учебна практика, които се провеждат в цеховете на нашите патрнъори, учениците се запознават и работят на  редица нови технологични разработки, като прилагането на информационни и комуникационни технологии в производствения процес; изкуствен интелект; цифрови системи за наблюдение и контрол на физически процеси и системи; индустриална роботика; изчисления в облак и др.

5. Как се интегрират съвременните технологии и иновации в учебния процес на специалността?

- Общоприето е схващането, че образователната система в България е консервативна социална структура, която трудно се променя и всячески се стреми да запази статуквото. В „Американски колеж Аркус“ не е така. Нашето училище не е просто място, където учениците имат достъп до нови технологии. То е пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, както и тяхното любопитство, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети. Информационните технологии отдавна не са отделна учебна дисциплина. Разработваме и прилагаме нови методи и похвати в процеса на обучение. Променяме стиловете на преподаване и учене. Залагаме основите на ученето през целия живот и непрестанното усъвършенстване в професионален и личностен план. Активната страна е ученикът, подпомаган от своя ментор. Учителят е само консултант, инструктор, модератор.

6. Какви възможности за кариерно развитие и професионално напредване предоставя професията "Машинен техник"?

- Учениците, завършващи тази професия, в дванадесети клас се явяват на държавен зрелостен изпит по български език и литература и държавен изпит по теория и практика на професията „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ”. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Успешно положили изпитите получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация – трета степен. Това им дава право да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина.

След успешно покриване на държавните образователни стандарти и завършен XII клас, нашите партньори предлагат на завършилите колежани трудова реализация с възможност за кариерно развитие в техните подразделения.

7. Как специалността "Машинен техник" отговаря на съвременните тенденции и нужди на индустрията, включително във връзка със зелени и устойчиви технологии?

- Със съдействието на нашите партнъори е създадена подходяща теоретично-експериментална среда за запознаване на учениците с новите технологии и решаване на теоретични и практически задачи. Получените знания и умения отговарят на реалните изисквания на пазара, не само днес, а и след няколко години.

Относно „Зелените технологии“, учениците разработват проекти и се запознават с тези технологии на бъдещето в часовете по предприемачество и икономика.

8. Каква роля имат стажовете в подготовката на учениците за бъдеща успешна кариера в областта на машинния техник?

- Създаване на условия за обучение чрез работа на учениците в малки групи или индивидуално в различни работни режими в цеховете на нашите партнъори, безспорно е най – добрият вариант за получаване на  практически умения. В тази форма на обучение и чрез летните стажове, които се организират по учебна програма, се дава по–голяма възможност за изграждане на по-добри практически умения у колежаните. А и когато ученикът стажант се постави в реална работна среда, в условията на спазване на цялата технологична документация на изделието, което изработва, поставена му е норма за деня, изделията се проверяват от лицето, изпълняващо техническия контрол на цеха, и на следващия ден разбере колко от произведените детайли са годни или брак, мотивацията е друга.         

Още в училище колежаните привикват и си изграждат навици за спазване на производствена дисциплина и изискванията към здравословни  и безопасни  условия на труд.                            

От друга страна, учениците оценяват стойността на парите, които сами са изработили.

9. Как бихте оценили общността и взаимодействието между учениците, преподавателите и индустрията в рамките на специалността? 

- Динамично променящата се реалност днес налага необходимостта от ефективно взаимодействие между образователната институция, семейството, учениците и бизнеса. В нашия колеж това взаимодействия се основава на традиции и успешни практики. Всяка от страните е заинтересована да изпълнява своите обязаности.

10. Как младите техници, завършили професията „Машинен техник" от нашия колеж, допринасят за напредъка и иновациите в областта на машинния техник?

- Всички колежани избраха за държавен зрелостен изпит изработването на дипломен проект. Темите на дипломните проекти бяха зададени от нашите партнъори и бяха съобразен с нуждите на бизнеса.  Заедно със своите ментори и консултанти учениците разработиха своите научни проекти и макети към тях. В държавната зрелостна комисия бяха включени представители на колежа и бизнеса.

Всички завършили специалността са приети във висши технически учебни заведения, където ще могат да надградят наученото в колежа.

 

 

Меню