Катедри

КАТЕДРА "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

Български език и литература

Маргарита Маринова

Бисерка Колева

Карина Огнянова

Ангелина Великова

Велика Мицкова

Албена Георгиева

Обучението по български език и литература в Американски Колеж Аркус ® – гр.Велико Търново, е съобразено с изискванията на съвременното образование, на стандартите на МОН и практиката на американската образователна система. То се стреми към постигане на високо равнище на езикова, литературна и социокултурна компетентност на учениците. Обучението по български език е насочено към овладяване на стиловата типология на текстовете, функциониращи в основните социални комуникативни сфери. Важна цел е формирането на умение за правилен избор на езикови средства при създаването на устни и писмени аргументативни текстове, за пълноценно разчитане и възприемане на чужд текст.

Обучението по литература се основава на историческия и естетическия подход. Анализите на художествените текстове са обвързани с културната специфика и естетическите ценности на съответната историческа епоха. Поставя се акцент върху проследяването на основните етапи в развитието на човешката култура. Стремежът е у учениците да се изгради разбиране за ролята на Античността като основа на универсалната хуманитарна ценностна система; на християнството в създаването на европейския културен модел; на Ренесанса за формирането на ново световъзприемане, ориентирано към индивидуалните ценности на личността; на Новото време и неговата динамика. Преподаването на българска литература откроява националните ценности и българската културна уникалност като част от европейския литературен процес. Друга важна цел е да се изградят у ученика на системни и задълбочени знания за строежа и функционирането на художествената творба; на умения за точно  и правилно използване на литературната терминология. Съществена част от обучението по български език и литература е овладяването на структурата и спецификата на интерпретативното съчинение и есето с хуманитарна проблематика. В съответствие с девиза на Американски Колеж Аркус ® – „СВОБОДА, ЗНАНИЕ, СЪВЪРШЕНСТВО”, се насърчава критическото и творческо мислене на учениците, умението им да изразяват и защитават лична позиция при публично изказване и дискусия, използването на разнообразни информационни източници. Дава им се възможност за лична изява и развитие в областта на художественото слово, за обогатяване и разширяване на естетическия мироглед чрез пряко общуване със съвременни писатели и поети.

КАТЕДРА "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Английски език

Албена Тодорова

Женя Маринова

Анелия Иванова

Мариета Сидерова

Деница Палева

Адриана Ганева

Сузан Бочарова

Славина Кушева

Целта на обучението по английски език и литература е да се придобият комуникативни умения и да се овладеят граматическите особености на английския език до степен, която ще позволи на учениците безпрепятствено да усвояват учебното съдържание по всички предмети на английски език, който е основният инструмент за преподаване от ІХ до ХІІ клас в Американски Колеж Аркус ®. Обучението през подготвителната година се провежда по една и съща програма и за двата профила – “Чуждоезиков” и “Природоматематически - информатика”. В VІІІ клас учениците изучават английски език 18 (осемнайсет) часа седмично. Според нивото на владеене на английски език те се разпределят в езикови групи, които работят по различни учебни програми, съобразени с потребностите на съответните ученици. Всяка група включва не повече от 15 човека, което позволява учителят да установи индивидуалните нужди на всеки ученик и да фокусира своите усилия за тяхното задоволяване, като отчита персоналните особености на всеки член от групата.

Ръководството на колежа си партнира с преподаватели от чужбина, които водят часове по английски език и литература. Един чуждестранен и един български преподавател по английски език работят съвместно с една и съща група. Този подход дава възможност на учениците да се възползват максимално от два различни модела на преподаване и учене. Българските учители работят върху усвояването на граматическите особености на езика и обогатяването на речниковия запас на учениците, развиват способността им да участват адекватно в различни комуникативни ситуации. Преподавателите от чужбина съсредоточават своите усилия върху говорните умения на учениците и развиват способностите им за водене на непринуден разговор, близък до живата английска реч.

Оценката от изпита в края на осми клас трябва да бъде над 70.5 %, за да бъде гарантирано успешното обучение през следващите години. Когато ученикът не изпълни това изискване, се поставя на изпитателен срок, по време на който посещава консултации.

Програмата за оценяване по английски език включва както стандартни тестове, разработени от съставителите на учебника, така и тестове, дело на преподавателите от колежа.

Учебната програма по английска и американска литература за ХІ и ХІІ клас проследява в исторически план развитието на англоезичната литература. Учениците се запознават с основните етапи в еволюцията на човешката словесност: митология – народно творчество – индивидуално творчество от Средновековието до ХХ век. Изучават също различни жанрове от трите основни литературни рода: епос, лирика, драма.

Целта на програмата е:

   * да създаде усет към литературата и да развие умения за интерпретация на литературни текстове;

   * да насърчи учениците да четат и да възпита любов към художествената литература, като им покаже, че тя може да бъде забавна;

   * да изгради и развие социокултурни умения посредством групова и индивидуална работа с текстове за непознати култури и интересни личности;

   * да развие умения за презентиране;

   * да осигури атмосфера, подходяща за учене и забавление, посредством подходи, насърчаващи творческото мислене, и чрез общи комуникативни стратегии.

Консултации, допълнителни часове, както и курсове за подготовка за изпити се предлагат през цялата учебна година за всички ученици, които желаят да повишат своето ниво на владеене на английски език.

Немски език

Ивелина Мочукова

Стела Славчева

Обучението по немски език в Американски Колеж Аркус ® е съобразено с целите на общата Европейска езикова рамка: комуникативна компетентност, гарантираща използването на езика ефикасно и гъвкаво както по време на обучението, така и при следването във висши учебни заведения извън страната. Образователната програма по немски език като втори чужд език от VІІІ до ХІІ клас е насочена към интензивна подготовка за успешно полагане на изпитите DaF и необходимия за кандидатстване в Германия DSH. Обучението се осъществява по нови програми, съобразени с държавните образователни изисквания, и с езиковите системи на немското издателство “Hueber”. Американски Колеж Аркус ® разполага с възможности за мултимедийно обучение, което се провежда в специализирана езикова лаборатория и компютърни зали.

Испански език

Анелия Костадинова

Ивелина Таева

От учебната 2020/2021 г. ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД предлага на новоприетите си ученици избор на втори чужд език. При желание на останалите колежани да изучават испански език гимназията предоставя възможност да се сформира група за трети чужд език.

Редки езици

В часовете по СИП (свободноизбираема подготовка) учениците от Американски Колеж Аркус ® имат възможност да изучават китайски и японски език, а също и иврит.

КАТЕДРА "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

Математика

Илиян Йорданов

Габриела Чотова

Ивета Минчева

Антон Стойчев

Обучението по математика в Американски Колеж Аркус ® е съобразено с държавните образователни изисквания, съгласно които е разпределено в пет учебни години – от VIII до XII клас, и обхваща учебното съдържание от първо равнище.

Изучаването на основните области - аритметика, алгебра, геометрия, логика, вероятности и статистика, анализ - позволява на учениците да развият умения да структурират последователно мислите си, да излагат логически аргументи и да правят верни изводи. В процеса на усвояване на новите знания се прилагат съвременни методи и средства, които спомагат у учениците да се изградят и затвърдят личностни качества като самостоятелност, системност, активност, постоянство.

Оценката се формира въз основа на постигнатите резултати от тестове, класни, контролни и домашни работи и от презентации.

На ученици с изявен интерес към математиката се предоставя възможност за допълнителни часове под форма на СИП, където се провежда целенасочена подготовка за участие в проекти, състезания и олимпиади на национално и международно равнище.

Учениците, срещащи трудности при усвояването на учебния материал, имат възможност да посещават предварително обявените допълнителни часове за консултации.

Информатика и информационни технологии

Диана Лазарова

Стела Карагьозова

Габриела Чотова

Стефан Гърмидолов

Мариана Малюшка

Доника Шивачева

Обучението по компютърни науки в Американски Колеж Аркус ® се провежда в четири съвременно обзаведени кабинета. Учениците получават профилирана подготовка по информатиката и информационните технологии; изучават програмен език Java; Web-базирани технологии; компютърна графика и анимация.

Добра практическа реализация на придобитите знания е участието в различни регионални и международни проекти.

КАТЕДРА "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ"

История и цивилизация

Ангел Ангелов

Цветомир Атанасов

Обучението по история се осъществява от ІХ до ХІІ клас. Учебната програма и броят на часовете са съобразени с държавните образователни изисквания, изготвени от Министерството на образованието младежта и науката. Целите на обучението по история са усвояване на основната фактология на значимите събития от миналото в тяхната причинно-следствена връзка; осмисляне на отзвука и значението им за настоящето, на ценността на натрупания опит; осъзнаване на общочовешки ценности - патриотизъм, свобода, равенство, толерантност, солидарност, хуманизъм. Учениците ще придобият цялостна представа за европейската цивилизация и нейното развитие през вековете, обогатявайки своя устен и писмен английски език. Сред заложените умения са: извличане на информация от първични и вторични исторически извори, формиране на аналитично и критично мислене и изразяване на собствено мнение по разглежданите въпроси. Оценката включва резултатите от самостоятелната работа, работата по време на учебните часове- в групи, по проекти, индивидуални обобщения, свързани с текущи събития, писмени и устни игри, есета, контролни и класни работи. На ученици с изявен интерес към историята се предоставя възможност за допълнителни часове под форма на кръжоци и СИП. Учениците, срещащи трудности при усвояването на учебния материал, имат възможност да посещават предварително обявените допълнителни часове за консултация.

География и икономика

Десислава Симеонова

Обучението по география и икономика в ЧПГ “АК-Аркус”, гр. Велико Търново, е съобразено с ДОИ за УС на МОН. Задължителната подготовка по география и икономика е предвидена по учебния план на ЧПГ “АК-Аркус” от ІХ до ХІІ клас. Ядрата на учебното съдържание по география и икономика са следните: Природна структура и ресурси на Земята; География на населението и селищата; Политическа и стопанска организация на обществото. География на световното стопанство; Географски региони в света и страните в тях; География на България; Източници на информация и работа с тях. Изучаването на учебния предмет география и икономика на английски език цели да се обогати речниковият фонд на колежаните с географски термини, понятия и имена. Наред с традиционните методи на обучение по география – разказ, беседа, непосредствено наблюдение на обекти и явления в природата, работа с географски карти, сбирки и др., е заложено прилагането и на иновационни методи. С помощта на тези методи максимално се развива активността и инициативността на учениците, като те от пасивни слушатели се превръщат в активни участници в учебния процес. Приложими съвременни методи в обучението по география са: мозъчна атака, контент-анализ и изграждане на интелектуални карти, проучване на казуси, участие в дискусии, дебати и др. Курсовете по география и икономика допринасят не само за формиране на географската култура на колежаните, но и играят важна роля в процеса на личностната и социалната им реализация. На онези от тях, които имат определен интерес към съвременното географско познание се предоставя възможността да посещават часовете по СИП.

Философия

Гражданско образование

Иваничка Николова

Като част от задължителната подготовка курсът на обучение по Обществени науки е насочен към:

   * формиране на светогледни нагласи в един глобализиращ се свят;

   * изследване на алтернативни подходи и решения и избор на собствена позиция по актуални социални проблеми;

   * въвеждане в универсалната методология, чрез която се развиват умения за интегриране на постиженията в личностното самопознание, критическото и творческото мислене;

   * осъществяване на рефлексия върху универсалните основания на природните и хуманитарните науки с цел успешно решаване на теоретически и практически проблеми.

Тематичният план възпроизвежда държавните образователни изисквания за учебно съдържание на МОМН. Той е изграден въз основа на утвърдените от МОН учебни помагала по психология и логика, етика и право и философия от авторски колектив, включващ: С. Герджиков, Тихомир Димитров, П. Манолова и Д. Добрева. Изборът им е детерминиран от убеждението, че обучението по различните науки от философския цикъл трябва да следва една последователна и цялостна концепция, каквато предлагат посочените автори. Техните учебници и учебни тетрадки съчетават съвременни теории по философската проблематика с разнообразни методически практики, даващи възможност за усвояване на образователния минимум от знания и умения и откриващи хоризонт за свободно и отговорно преподаване и общуване между учител и ученици.

КАТЕДРА "ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ"

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Джена Стайкова

Силвана Табакова

Дария Чолакова

Семиха Мехмедова

Веселка Недкова

Обучението по предметите биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда в Американски Колеж Аркус ® съответства на съвременните държавни и европейски образователни изисквания за актуалност, високо теоретично и технологично равнище на образователния процес. Учебните програми за курса на обучение ІХ - ХІІ клас са съобразени с държавните образователни изисквания, както и с постиженията на американската образователна система.

Преподаването на тези учебни предмети на английски език разкрива широки възможности пред колежаните при кандидатстването им в български и чуждестранни университети.

Общообразователният курс по тези учебни дисциплини е насочен към овладяването на система от знания и практически умения в приоритетни съвременни области като биохимия, микробиология, молекулярна биология, биотехнологии, медицина и екология. Американски Колеж Аркус ® разполага с модерно оборудвана биохимична лаборатория, която предоставя възможност за решаване на проблемно-познавателни и експериментални задачи чрез прилагане на изследователски подход, както и със съвременни материали за визуализация - мултимедия и непрекъснат достъп до Интернет.

Акцентирани в учебната програма са много теми и дейности, насочени към природосъобразния начин на живот на човека, извънкласни форми на обучение и участие в проекти.

Колежаните с изявен интерес към тези природни дисциплини имат възможност да посещават допълнителни часове по свободно избираема подготовка и специализирани подготвителни курсове за успешно полагане на конкурсни изпити при кандидатстване в университети в България и чужбина.

Физика и астрономия

Димитър Иванов

Учебният предмет физика и астрономия е съставна част от културно-образователната област "Природни науки и екология". На първо равнище програмата по физика и астрономия се изгражда на експериментална основа, обясненията на физичните явления и обекти се представят предимно на качествено равнище, а количествени отношения се въвеждат само за най-основни физични закономерности, физични величини и техните мерни единици. Учебната програма за първо равнище включва знания, умения и отношения от разделите "Движение и енергия", "Топлинни явления", "Електричество и магнетизъм", "Трептения и вълни", " Светлина ", " От атома до Космоса " и "Наблюдение, експеримент, изследване" . По характер и съдържание програмата по физика за първо равнище има подчертано научнопрактическа насоченост. В учебната програма на Американски Колеж Аркус ® подготовката на учениците се осъществява на първо равнище - задължителна подготовка. Това осигурява достъпност на физичните познания и полза от тях за всички ученици. За онези, които доброволно изберат да изучават физика и астрономия като СИП, подготовката продължава на второ равнище.

КАТЕДРА "ИЗКУСТВА"

Главен акцент в обучението по изобразително изкуство и музика е формирането на художествена и естетическа култура у учениците и стимулирането на творческите им способности. Интегрирането между двете дисциплини се осъществява чрез общи теми, проблеми и понятия. Обучението по изобразително изкуство и музика провокира у учениците интерес към цялото многообразие от съвременни изкуства и техните разновидности.

Музика

Росица Тарапанова

Обучението по музика в Американски Колеж Аркус ® съчетава държавните образователни изисквания на МОМН и съвременните международни тенденции в преподаването и обучението по музика. Колежът разполага със съвременно обзаведен кабинет и със записи на класически творби във всички жанрове на музикалното изкуство.

Музикалнообразователният процес в Американски Колеж Аркус ® е насочен към разгръщане на личностните заложби и интереси на учениците, провокира тяхната артистичност и въображение, изгражда висока музикална култура.

За учениците с изявени музикални способности колежът предоставя допълнителни часове и възможности за творчески изяви.

Изобразително изкуство

д-р Весела Николова

Обучението по изобразително изкуство в Американски Колеж Аркус ® е съобразено с програмите и стандартите на МОН и цели приобщаването на учениците към националните и общочовешките художествени ценности. Акцент в обучението по изобразително изкуство е изграждането на система от знания в различните области на художествено-естетическата дейност: изобразителна, приложно-декоративна, дизайн, синтетична. Колежът периодично организира изложби на свои възпитаници с изявени способности в областта на изобразителното изкуство, подкрепя тяхната активност за лични и колективни художествени изяви в национални и международни конкурси.

КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ"

Физическо възпитание и спорт

Николай Борисов

Джейсън Андерсън

Обучението по физическо възпитание и спорт е неразделна част от общообразователната подготовка на учениците в Американски Колеж Аркус ® Осигуряваните знания, умения и отношения определят подготовката по физическо възпитание и спорт като важен компонент от общата култура на учениците, развиват и поддържат физическата им дееспособност, подготвят ги за активен и здравословен начин на живот, системно спортуване и след завършване на средно образование.

Подготовката по физическо възпитание и спорт се основава на принципите на разнообразие на спортно-технически и тактически знания и умения, разностранност и хармоничност в развитието на морфо-соматичните качества и двигателна способност.

Преподавателският състав е внимателно подбран въз основа на конкурсен изпит и доказан професионален опит. Всеки наш преподавател притежава необходимата квалификация, педагогическа правоспособност и умения за работа в екип. Екипът включва доказани български и чуждестранни професионалисти, които са същевременно добри педагози и възпитатели.

КАТЕДРА „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“

инж. Красимира Тодорова

Габриела Чотова

Доника Шивачева

От учебната 2018/2019 г. ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД предлага дуална форма на обучение по специалността „Машини и системи с ЦПУ”, професия „Машинен техник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование.

Подготовката на учениците по тази специалност е базирана на концепцията на Индустрия 4.0: https://www.mig.government.bg/politiki-i-strategii/industriya-4-0/

 В тази система водещи партньори на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД са „Аркус“ АД и „Армако индъстри“ АД гр. Лясковец. Нашите партньори не само инвестират в своите бъдещи кадри, но и споделят отговорността за качеството на професионалното обучение.

От учебната 2023/2024 г. ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД предлага обучение по специалността „Приложно програмиране“, професия „Приложен програмист“, професионално направление „Компютърни науки“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование. Учебните програми по специализираните предмети са ориентирани към придобиването на реални професионални умения и са разработени в сътрудничество със Софтуерния университет: https://softuni.bg/

Меню