Обща информация

Американски Колеж Аркус ® е лицензирано учебно заведение с прогимназиален (V – VII клас) и гимназиален (VІІІ - ХІІ клас)  етап на обучение.
Учебната програмата на училището е одобрена от МОН на Република България и се базира на строги академични стандарти, съчетани с високи очаквания за поведението на учениците, регламентирани в Правилника за вътрешния ред. Учебната програма и системата от извънкласни дейности подпомагат учениците за постигането на високо ниво на знания във всички научни области и за изграждането им като пълноценни личности и отговорни граждани.

Основните цели на учебната програма

държавните образователни изисквания

Учебното съдържание по културно-образователните области и учебните предмети да бъде в съответствие с държавните образователни изисквания

европейски стандарти

Съчетаване на национални, европейски и трансевропейски стандарти в учебния процес, способстващи социалната интеграция на нашите възпитаници

учебен план, съобразен с образователните стандарти

Учебната програма да отразява, следва и постига целите, заложени в годишния учебен план

многостранно развити личности

Да формира многостранно развити личности с висока езикова култура и универсални комуникативни умения, като развива приоритетно индивидуалните интереси и способности на всеки ученик

независима личност и отговорност

Да насърчава развитието и утвърждаването на младия човек като гражданин, който е самостоятелна и свободна личност, способна да взема решения, да поема отговорност за себе си и за другите

ориентиране, адаптиране и реализиране

Да подпомогне учениците за по-добро ориентиране, адаптиране и реализиране в условията на културно многообразие и глобализация, като развива уменията и способностите им да мислят и действат съзидателно, конструктивно, независимо и отговорно

обществено отговорни личности

Да формира обществено отговорни личности с чувство за самоуважение и толерантност към всички живи същества и към природата

различни техники и стилове на учене

Да развива у учениците желанието за прилагане на различни техники и стилове на учене, включително използването на компютърни технологии и интернет, като по този начин мотивира необходимостта от образование през целия живот

идея за двуезично образование

Да реализира идеята за двуезично образование, като гарантира ниво на владеене на английския език близко до степента на владеене на майчиния език и по този начин да способства за пълноценното усвояване на учебното съдържание по предметите, изучавани на английски език

стимулиране на творческите способности

Да формира художествена и естетическа култура у учениците и стимулиране на творческите им способности чрез обучението по изобразително изкуство и музика

обучение в училища по целия свят

Да даде възможност на учениците да продължат обучението си във висшите учебни заведения по целия свят.

 

Предметите се преподават на български и английски език

От IX до XII клас терминологията по учебните предмети, с изключение на БЕЛ, се преподава освен на български и на английски език. Учениците получават свидетелство за завършен първи гимназиален етап след завършен Х клас и диплома за средно образование след успешното приключване на ХІІ клас.

 

Американски Колеж Аркус ® предлага петгодишен курс на обучение и притежава лиценз да обучава ученици от VIII до XII клас. Учениците се разделят п ожелание в три профила: "Чужди езици", "Софтуерни и хардуерни науки" и "Природни науки". Училището предлага и професионално обучение по специалностите  "Приложен програмист" и "Машинен техник".

Обучение

Обучението през подготвителната година, 8 клас,  по всички профили включва интензивно изучаване на английски език. Основната цел на учебния процес през тази първа година в Американски Колеж Аркус ® е да се овладее английският език до степен, която ще позволи на учениците безпрепятствено да усвояват учебното съдържание по редица предмети на английски език,. По време на подготвителната година учениците изучават 18 (осемнадесет) часа седмично английски език. Учебната програма за VІІІ клас включва изучаването и на български език и литература, математика, философия, музика, изобразително изкуство, немски  или испански език и информатика. В часовете по английски език наред с предвиденото учебно съдържание за подготвителен клас учениците постепенно усвояват специфичния терминологичен апарат, позволяващ естествения преход към обучение на английски език по предмети от ІХ клас.

 

Меню