Прием след Х клас

Приемът след завършен Х клас се осъществява при наличие на свободни места по три начина:

1. Преди 15.ІХ. - началото на учебната година, с удостоверение за завършен първи гимназиален етап и заявление по образец;

2. След 15.ІХ. - началото на учебната година, само по профил, по който ученикът се е обучавал в друго българско училище, с удостоверение за завършен първи гимназиален етап и заявление по образец;

3. За ученици, обучавали се в чужбина - с Удостоверение за приравняване и признаване на завършен клас, издадено от РУО към МОН.

 
Меню