Професия „Приложен програмист“

От учебната 2023/2024 г. ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД предлага обучение по специалността „Приложно програмиране“, професия „Приложен програмист“, професионално направление „Компютърни науки“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на английски език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование. Учебните програми по специализираните предмети са ориентирани към придобиването на реални професионални умения и са разработени в сътрудничество със Софтуерния университет: https://softuni.bg/

Кандидатите за специалността трябва да се явят на приемния изпит на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, което ще им даде правото да участват в класирането за квотата от 20% безплатно обучение. При балообразуването за прием в паралелката ще се взема оценката по математика от VІІ клас, първи срок.

Предстои в тази секция да публикуваме проект на учебен план за специалността.

Меню