Стипендии

 ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД отпуска стипендия за постигнати отлични образователни резултати на учениците, обучаващи се в колежа. Периодът на отпускане на стипендията е един учебен срок. За да кандидатстват за тази стипендия, учениците трябва да отговарят на следните критерии:

1. Отличен успех – от 5.50 до 6.00, за предходния учебен срок или за предходната учебна година (съобразно периода);
2. Липса на наложени санкции или натрупани отсъствия по неуважителни причини над 2.5 за предходния учебен срок.

Размерът на месечната сума, отпускана за стипендия, се определя въз основа на предоставените целеви държавни средства и в зависимост от броя на учениците, имащи право на стипендия. Кандидатстването на колежаните за получаване на стипендия се осъществява чрез подаване на заявление по образец и предоставяне на банкова сметка на името на ученика в банка ДСК.

Меню