Училищен психолог

Дейността на училищния психолог включва:

  • Проучване и подпомагане на психическото развитие на учениците, проучване на нагласите за професионален избор, диагностика на затрудненията в личностната и поведенческата сфера на общуване;
  • Посредничество при решаване на конфликти;
  • Консултативна работа с родители, ученици и учители по проблеми от личен, семеен и училищен характер;
  • Превантивна дейност по отношение на проблеми, свързани с рисковете за здравето на учениците, превенция на зависимости;
  • Индивидуално консултиране на ученици  по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие.

 
Меню