DP програма


Дипломна програма на Международния Бакалауреат (IB)

Дипломната програма е двугодишен предуниверситетски курс на обучение, насочен към силно мотивирани ученици на възраст между 16 и 19 години. Тя е една от трите образователни програми, които предлага Организацията на Международния Бакалауреат (IB).

Мисията на Международния Бакалауреат (IB):
Международният Бакалауреат се стреми да изгражда търсещи, знаещи и човеколюбиви млади хора, които допринасят за един по-добър и мирен свят посредством разбиране и уважение към чуждите култури.
С оглед на тази цел организацията си сътрудничи с училища, правителства и други международни организации за създаване на модерни програми за обучение и обективно оценяване.
Тези програми стимулират учащите в целия свят да бъдат активни, чувствителни и любознателни личности, които разбират, че всички хора, независимо от техните различия, имат равни права.

Учебни предмети
Учениците в Дипломната програма избират по един предмет от шест предметни области:
1 Първи език (Studies in language and literature) – учениците изучават майчиния си език или езика, който е най-близък до тях;
2 Втори език (Language acquisition) – съвременен чужд език;
3 Социални науки (Individuals and societies) като история, география, икономика, философия, психология и т.н.
4 Експериментални науки (Experimental sciences) като физика, химия, биология и компютри;
5 Математика (Mathematics);
6 Изкуства / Избираем предмет от предишните пет предметни области (Arts and electives)

Като отчитат силните си страни, личните си  предпочитания и планове за бъдеща реализация, учениците избират три предмета на високо ниво (HL) (часовете по предметите на високо ниво са повече като общ брой и учебният материал е по-труден) и три на стандартно ниво (SL). Освен тях те изучават и три задължителни предмета, които формират сърцевината на програмата и се считат за незаменим компонент от общото образование и възпитание на личността:
Дипломна работа (Extended еssay) - самостоятелна и задълбочена разработка на ученика по избрана от него тема в предпочитана предметна област;
Tеория на познанието (Theory of Knowledge) - междупредметна дисциплина, която разкрива пред учениците сложната природа на знанието и ги провокира да я изследват;
Творчество, физическа активност и социална ангажираност (Creativity, action, service) - множество от дейности, по време на които учениците развиват своите творчески заложби, спортуват и помагат на хора в нужда.

Дипломната програма в Американски Колеж Аркус®

Първа група (Language A): Българска литература, английски език и литература
Втора група (Second language): Английски език, немски език, руски език
Трета група (Individuals and societies): История; география
Четвърта група (Experimental sciences): Биология; химия; компютърни науки
Пета група (Mathematics): Математика
Шеста група (The arts): Изобразително изкуство или избираем предмет от 2-4 група

Оценяване
Оценяването в Дипломната програма е вътрешно и външно. Външното оценяване формира около 70% от крайната оценка по всеки предмет. По време на обучението си учениците изпълняват точно определени задачи по избраните от тях дисциплини. Някои от тези задачи са  оценявани вътрешно от техните преподаватели и впоследствие подлежат на външно модериране.  Други са  изпращани директно на указани IB проверители. В края на програмата учениците полагат изпити по предметите, които подлежат изцяло на външно оценяване. При минимум 24 точки общ успех и задоволително представяне по трите задължителни за програмата предмети учениците получават IB диплома. Максималният постижим резултат е 45 точки.

Признаване на IB дипломата
Счита се, че Дипломната програма ефективно подготвя учениците за предизвикателствата на университета. Затова дипломата на Международния Бакалауреат е призната от много колежи и университети по света. База с техни данни може да откриете на http://www.ibo.org/diploma/recognition/directory/index.cfm

Важно е да се знае, че всяко висше учебно заведение има своя собствена политика спрямо IB дипломантите, така че една предварителна справка би била от полза при вземане на важни решения.
Подробна информация за Дипломната програма може да получите на www.ibo.org

Повече информация за Дипломната програма в Американски Колеж Аркус® може да потърсите от г-жа Камелия Антонова на kantonova @ ac-arcus.com

Меню