Международни проекти

The European Job Market

От месец септември 2009г. Американски Колеж Аркус® работи по проект  "The European Job Market" на европейската програма “Коменски”.
Партньори по проекта са следните училища:

Colegiul National Silvania, Залау, Румъния;
Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi, Tarsus, Турция;
Istituto d'Istruzione Superiore "Vanoni", Нардо , Италия;
Colegiul Tehnic “Alesandru Paplu Ilarian”, Залау , Румъния;
I.E.S.  “Martin Rivero”, Ронда, Испания.

В проекта от Американски Колеж Аркус® участват учениците от XII б клас.
Целта на проекта е учениците да научат повече за възможностите, които предлага европейският трудов пазар. Крайният продукт ще бъде наръчник, в който ще бъдат описани начините за търсене на работа, интересни професии, как да се подготвим и да се явим на интервю, какви документи са необходими при кандидатстване за работа. Информацията в наръчника ще бъде на английски език и на езика на всяка от участващите в проекта държави.
До момента бяха проведени три работни срещи, в които от българска страна бяха осъществени 17 мобилности за ученици и 7 за учители.
Първа работна среща:15-22 ноември 2009г. в гр. Залау, Румъния
Втора работна среща: 8-14 февруари 2010г. в гр. Ронда, Испания
Трета работна среща: 2 – 9 май 2010г. в гр. Тарсус, Турция

 

Триезичен пътеводител за младежи

Европейска програма “ Коменски”
Училищно партньорство Коменски
Заглавие: “Триезичен пътеводител за младежи” - пътеводител за Виена и Велико Търново на три езика: български, немски и английски език
Институция - координатор  - BgwiKuRg 6 Amerlinggymnasium Wien - Австрия
Институция - партньор -  Американски Колеж Аркус® гр. В. Търново - България
Тип на партньорството:    Езиково ориентирано двустранно партньорство
Продължителност на проекта: 2 години (2007-2009г.)
Тематични области на партньорството: Междукултурен диалог, туризъм, чужди езици
Участвали в проекта: 22 ученици от Американски Колеж Аркус® 

Описание на проекта:
Целите и дейностите на партньорството бяха  насочени към разширяване и обогатяване на общите познания  по отношение на културното наследство на България и Австрия; запознаване със съответната чужда  култура и изграждане на умения за нейното по-добро осмисляне и разбиране; премахване на евентуално съществуващи предразсъдъци; изграждане на толерантно мислене, допускащо приемане на чуждите, непознати  национални особености; насърчаване на междукултурните отношения и глобалното усвояване на знания.
Учениците от двете партниращи си училища обмениха опит, запознаха се с други образователни системи, форми на организация и методи на работа.
Международният проект с наименование: Триезичен пътеводител за младежи (английски, немски, български език), се реализира успешно. Като краен продукт младежите изготвиха пътеводител за Велико Търново и Виена под формата на хартиен и електронен носител на три езика.

 

 

Европейска програма “Младежта в действие”

Европейска програма “ Младежта в действие”
Междукултурен младежки обмен
Наименование на проекта : WWW. WHAT A WONDERFUL WORLD
Институция – координатор:  Agrupamento 1112 do Corpo Nacional de Escutas Portugal
Партниращи организации:

  1.  Американски Колеж Аркус®  гр. В. Търново-  България
  2.  Kath.Kirchengemeinde Herz-Jesu - Германия
  3.  Kath.Kirchengemeinde - Люксембург

Тип на партньорството: многостранно (повече от 3 страни, членки на Програмата)

Начална дата на проекта: 01/06/08
Крайна дата на проекта:    29/09/08
Начална дата на дейностите : 18.07.2008г.
Крайна дата на дейностите : 28.07.2008
Място/ места на провеждане на обмена: гр. Леириа, гр.Фатима, гр.Сауто де Карпалхоса - Португалия
Участвали в проекта: 13 ученици от Американски Колеж Аркус® 

Описание:
Междукултурен младежки обмен, работен език: английски.

Цели:
Осмисляне на  свободното  време;
Междукултурен диалог;
Грижа за опазване на природата и културно историческото наследство;
Придобиване на европейско съзнание;
Изграждане на ново съзнание при запазване на народностната идентичност в новите  европейски реалности;
Насърчаване на мобилността на младите хора в рамките на Европейския съюз;
Изграждане на толерантно мислене, допускащо приемане на чуждите, все още непознати характерни национални особености.

 

 

Меню