Мисия

Мисията на Американски Колеж Аркус ® е да предлага висококачествено, модерно и международно признато образование, което отговаря на нуждите на всички ученици без значение от раса, пол, религиозна принадлежност или етнос. Общата ни работа протича в дух на взаимно разбиране и подкрепя индивидуалната изява.   
Стремим се към изграждането на чувство за толерантност и непредубеденост; насърчаваме любознателността на ума, увереността и самодисциплината; демонстрираме отговорно отношение към училищната общност и възпитаваме у нашите ученици съзнанието, че  имат възможностите да развиват света около себе. Затова броят на учениците в класовете е малък, уроците се водят от квалифицирани професионалисти по добре балансирана програма, обединяваща националните образователни изисквания с международни стандарти в образованието. В подкрепа на академичното развитие на учениците колежът предлага и голямо разнообразие от извънкласни форми на обучение.
Крайната ни цел е завършилите ученици, развивайки себе си, да се стремят да направят и заобикалящия ги свят по-добър.

ЦЕЛИ:

  • Изграждане на система за висококачествено образование
  • Съчетаване на двуезично образование и насърчаване на езиковото разнообразие чрез демонстриране на уважение към родния език
  • Създаване на мост между различните образователни системи посредством обединяването на български и международни педагогически стандарти
  • Насърчаване на учениците да изявят максимума на своите способности
  • Придаване значение на развитието на знания и умения у учениците, съчетано с осигуряване на възможност за адаптиране и справяне с житейски предизвикателства
  • Подготовка за прием в български и чуждестранни висши учебни заведения
  • Подготовка на учениците за международни изпити
  • Придобиване на международен и междукултурен опит от учениците
Меню