Настоятелство

Настоятелство  на Американски Колеж Аркус®  

ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ  

СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА БАНКОВА

МИНЧО НЕДЕВ МИНЧЕВ

Учредяване, наименование и адрес             

Име: Настоятелство “Американски Колеж – Аркус” при ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД

Адрес: ул. “Драгоман” 16, Велико Търново, България

Настоятелство “Американски Колеж – Аркус” при ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД е вписано в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел от Великотърновския окръжен съд на 23.10.2003 г. като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Настоятелството е организация, чиято структура и дейности се определят от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование.  

Пълното наименование на сдружението е Настоятелство “Американски Колеж – Аркус” при Частна профилирана гимназия “АК-Аркус” ЕООД. Училището е основано със заповед № РД 14-76 на министъра на образованието, младежта и науката и неговата регистрация е публикувана в брой 55/17.06.2003 на Държавен вестник.

Настоятелство “Американски Колеж – Аркус” е със седалище област Велико Търново, община Велико Търново,  гр. Велико Търново и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. “Драгоман” 16.

Срок и клонове  

Сдружението е учредено за неопределен срок.

Настоятелството може да открива свои клонове  в страната и в чужбина.

1)   Цели на Настоятелството

 1. Настоятелството се стреми към сътрудничество с държавни и общински организации, физически и юридически лица, за да осъществи целите, описани в неговия устав.
 2. Настоятелството подпомага развитието на учебно-възпитателния процес, разработването на учебни програми за талантливи ученици, научна дейност и модернизация на материално-техническата база на ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД.  
 3. Настоятелството извършва допълнителна стопанска дейност и/или дейност за набиране на средства, приходите от които се използват за дейностите, описани в Устава. Стопанската дейност е както следва: търговска, издателска и консултантска дейност, свързана с възпитанието и обучението на учениците от ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД, рекламна и друга дейност, свързана с предмета на основната дейност на Настоятелството и необходима за постигане на определените в Устава цели.

 2)    Настоятелството има за цел:

 1. Да осигурява допълнителни финансови и материални средства за училището;
 2. Да подпомага училището за ефективно стопанисване и целесъобразно използване на неговото имущество;
 3. Да подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база и подобряването на битовите условия, обучение и отдих на учениците;
 4. Да подпомага възпитателната и учебната дейност в училището;
 5. Да обединява усилията на родителите, педагозите и обществеността във възпитателния процес за успешното формиране и развитие на ученическата личност, съгласно етичните норми на гражданското общество;
 6. Да активира и насочва познавателната и творческата дейност на учениците, като създава условия за изява на ученическите познавателни и творчески постижения.

3)    Средства за постигане на целите:

 1. Набира целогодишно средства от спонсори и дарители;
 2. Обсъжда и прави предложения пред родители, учители и съответните органи за перспективното развитие на училището и за решаване на текущи проблеми, свързани с неговата дейност;
 3. Съдейства при организиране на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт;
 4. Подпомага въвеждането на възпитателно-образователни програми;
 5. Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на учениците;
 6. Стимулира личностните изяви на учениците и толерира  творческото мислене чрез конкурси, изложби, представления и концерти;
 7. Съдейства при организирането на ученическото хранене, осигуряване на транспорт, общежитие и други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището;
 8. Подпомага дейността на училището в превенция и противодействието срещу наркоманията, религиозните секти и други вредни влияния върху учениците;
 9. Създава и подпомага създаването на контакти с местни и чуждестранни физически и юридически лица и неправителствени организации за обмяна на опит и информация, свързана с дейността на училището;
 10. Организира и провежда конференции, семинари, симпозиуми за повишаване квалификацията на учителския персонал на училището и подобряване на учебно-възпитателния процес;
 11. Организира обществеността за подпомагане дейността на училището.

4)     Източници на финансиране:

 1. Публично и частно дялово участие;
 2. Дарения, спонсорство и лични/групови завещания;
 3. Отдаване на сгради под наем и натрупване на лихви;
 4. Финансиране от местни и международни програми, фондове и организации;
 5. Доход от социални инициативи;
 6. Други източници, които са правно регламентирани от държавните и общински закони в Република България.
Меню