Обща информация - прием

Прием

Американски Колеж Аркус ® приема ученици след седми клас без ограничение по отношение на пол, националност, етническа, социална или религиозна принадлежност. Изискването е те да имат среден успех от първия учебен срок в годината, когато кандидатстват, не по-нисък от много добър /4.50/. Кандидатстващите ученици се явяват на приемния изпит, чиято цел е да провери тяхното образователно развитие. Класирането на кандидатите се осъществява само въз основа на резултатите от приемния изпит.

В случай че сред кандидатите има приет близнак, то неговият брат/ сестра се приема задължително, независимо дали е класиран, или не, за сметка на едно от обявените места за прием.

Училището приема ученици за профилирана и професионална подготовка. 72 ученици се приемат в профилите "Чужди езици", "Софтуерни и хардуерни науки", "Природни науки". 24 ученици се приемат в специалността "Приложно програмиране". Те заплащат годишна такса в размер на 3900 евро от учебната 2024/2025 г. Училището се задължава да обучава безплатно 20% от класираните и записани ученици в гореупоменатите профили.

Критерият за класиране за квотата от 20% безплатно обучение за профилирана подготовка са най-висок среден успех в проценти от трите модула на приемния изпит /анлийски език, БЕЛ и математика/. При класирането се прилагат условията, заложени в чл.10, ал.4 от ЗПУО.

Учениците, които се обучават безплатно /са част от квотата от 20%/, могат да запазят тази възможност, при условие че в края на годината имат минимален успех много добър /5.25/. Ако техният успех е под установения минимум, безплатното обучение се прехвърля на ученика с най-висок успех от випуска, извън квотата от 20%.

20 ученици се приемат в профил "Машинен техник", дуално обучение. Тяхното обучение е субсидирано 100% от Аркус АД и Армако индъстри АД и те не заплащат годишна такса обучение за първата година и за следващите четири, ако успехът им е минимум добър (3.50) в края на предходната година. 

Американски Колеж Аркус ®  приема една паралелка ученици след завършен четвърти клас в профил „ Природни науки“. Кандидатите се явяват на изпит, който тества тяхната общообразователна подготовка. Броят на учениците, които ще бъдат приети, е 24. След завършване на прогимназиалния етап на обучение, учениците, постигнали успех много добър (5.25) или по-висок в края на шести клас и за първи срок на седми клас, могат да продължат обучението си в колежа, без да се явяват на приемния изпит за това.

Кандидати, постигнали еднакъв резултат в проценти от приемния изпит, се приемат с предимство пред учениците, класирани в резервите, и за сметка на местата, отпуснати за тях. В случай че сред кандидатите има приет близнак, то неговият брат/ сестра се приема задължително, независимо дали е класиран, или не, за сметка на едно от обявените места за прием.

Американски Колеж Аркус ® може да приеме ученици с резултати от външно оценяване след седми клас в случай на незаети места. Кандидатите трябва да имат успех минимум 58 т.  по двата предмета  - БЕЛ и математика. Те заплащат такса за обучение в размер на 3900 евро (едногодишна такса).

Приемен изпит за седмокласници

Формат на приемния изпит за седмокласници на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД за учебната 2023/2024 г.:

Приемният изпит включва три модула, като всеки модул има времетраене 60 минути.

1. Модул „Английски език“

Състои се от три части с общо времетраене 60 минути на ниво В1, както следва: 

1-ва част: четене с разбиране - 20 въпроса с избираем отговор; максимален резултат – 20 точки;

2-ра част: граматика - 12 въпроса със свободен отговор; максимален резултат – 12 точки, 8 въпроса за правилна употреба на глаголните времена (8 точки) и 5 въпроса за трансформиране на изречения (10 т.). Максимален резултат 30 т.;

3-та част: съставяне на писмен текст от минимум 100 думи; максимален резултат – 30 точки;

Максималният брой точки от първа, втора и трета част е 80. Окончателният резултат се определя в проценти, получени, като се раздели броят на получените точки на 80. 

2. Модул „Български език и литература“

Състои се от две части с общо времетраене 60 минути, както следва: 

1-ва част: тест от 30 въпроса върху материала по български език от затворен тип с пет избираеми отговора, от които само един е верен; времетраене – 30 минути; максимален резултат – 30 точки;

2-ра част: съчинение по житейски проблем; времетраене – 30 минути; максимален резултат – 25 точки;

Максималният брой точки от първа и втора част е 55. Окончателният резултат се определя в проценти, получени, като се раздели броят на получените точки на 55. 

3. Модул „Математика“

Състои се от две части с общо времетраене 60 минути, както следва: 

- 1-ва част – 15 задачи с избираем отговор. За всяка от задачите са зададени пет възможни отговора, като само един от тях е верен. Времето за работа по тази част е 30 минути. Максималният брой точки е 30. 

- 2-ра част – 3 задачи за цялостно решаване. Решението на всяка от задачите трябва да бъде подробно описано от учениците. Времето за работа по тази част е 30 минути. Максималният брой точки е 30. 

Максималният брой точки от първи и втори компонент е 60. Окончателният резултат се определя в проценти, получени, като се раздели броят на получените точки на 60. 

Важно: За приемния изпит  седмокласниците е нужно да си носят химикал, молив, гума, триъгълник, пергел. Използването на калкулатори, таблици и всякакви мобилни устройства е забранено!

Информация за приемния изпит за четвъртокласници може да намерите в раздел "Прием след ІV клас".

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИЦИ

Статут на чуждестранни ученици имат всички, които  са учили в международно  или чуждестранно училище до този момент.

Чуждестранни ученици, които желаят да постъпят в Американски Колеж Аркус ®, трябва да се свържат с директора или със заместник-директора. Всички чуждестранни ученици, за които английският език не е майчин, трябва да се явят на изпит по английски език, за да удостоверят ниво на владеене на езика. Чуждестранните ученици се освобождават от изпит по английски език, ако вече са издържали един от следните международни изпити: FCE, CAE, CPE или SAT. Чуждестранните ученици, кандидатстващи в колежа, трябва да положат изпит по български език, на който да постигнат резултат минимум много добър (4.50), както и изпити по профилиращите предмети съобразно профила, избран от тях. 

При записването си в Американски Колеж Аркус ® чуждестранните ученици трябва да представят всички необходими документи, които се изискват от МОН за прием на ученици в държавните и общински училища:

  1. Заявление до директора
  2. Документ от МОН на РБ за приравняване и признаване на завършен клас.

Класиралите се ученици получават правото да се обучават в Американски Колеж Аркус ®, без да се явяват на приемния изпит на колежа. 

Меню