Документи

Документи
График на учебните часове Правилник за дейността на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД за учебната 2023/2024 г. Етичен кодекс Стратегия за развитие на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД през периода 2022-2026 г. План за действие при инциденти Заявление за отсъствие по семейни причини - подава се предварително преди отсъствието Заявление за прием Служебна бележка - държавни зрелостни изпити Процедура - издаване на диплома за средно образование Процедура за издаване на дубликат на документ Процедура за достъп до информация Служебна бележка Финансов отчет на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД за 2022 г. Финансов отчет на ЧПГ "АК-Аркус" за първото тримесечие на 2023 г. Финансов отчет на ЧПГ "АК-Аркус" към 30.06.2023 г. Финансов отчет към дата 30.09.2023 г. Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.12.2023г. Уведомление на родителите за пререгистрацията на ЧПГ АК-Аркус ЕООД Протокол за работа в условията на COVID-19 Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда Правилник за вътрешния трудов ред План за здравословни и безопасни условия на труд Правилник за пропусквателния режим План за сигурност за противодействие при тероризъм План за действие при пожар План за защита на пребиваващите в ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД График за консултациите за втория учебен срок за учебната 2023/2024 г. План за действие по безопасност на движение по пътищата ( атуализиран 01.03.2024 г.) Годишен план на ЧПГ "АК-Аркус' ЕООД за учебната 2023-2024 г. График за класните работи през втория учебен срок 2023/2024 учебна година
Меню