Документи


Документи
Финансов отчет за първото тримесечие Процедура за издаване на дубликат на документ Процедура за достъп до информация Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда Заявление за прием Уведомление на родителите за пререгистрацията на ЧПГ АК-Аркус ЕООД Стратегия за развитие Справка разходи 2020 Справка - планирани средства за 2021 г. Служебна бележка - държавни зрелостни изпити Служебна бележка Процедура - издаване на диплома за средно образование Правила за безопасни условия на труд Етичен кодекс Годишен план за дейността на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД План за действие при инциденти Протокол за работа в условията на COVID-19 Правилник за дейността на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД за учебната 2021/2022 година Правилник за вътрешния трудов ред Заявление за отсъствие по семейни причини - подава се предварително преди отсъствието Справка за извършените разходи за дейностите по възпитанието и обучението на учениците към 31.12.2021 г. Разходи за дейностите за обучение на учениците към 30.06.2022 г.
Меню