Документи

Документи
Правилник за дейността на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД за учебната 2022/2023 г. Етичен кодекс Стратегия за развитие на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД през периода 2022-2026 г. План за действие при инциденти Заявление за отсъствие по семейни причини - подава се предварително преди отсъствието Заявление за прием Служебна бележка - държавни зрелостни изпити Процедура - издаване на диплома за средно образование Процедура за издаване на дубликат на документ Процедура за достъп до информация Правилник за вътрешния трудов ред Служебна бележка Правила за безопасни условия на труд Справка за извършените разходи за дейностите по възпитанието и обучението на учениците към 31.12.2021 г. Разходи за дейностите за обучение на учениците към 30.06.2022 г. Разходи за дейностите за обучение на учениците към 30.09.2022 г. Уведомление на родителите за пререгистрацията на ЧПГ АК-Аркус ЕООД Протокол за работа в условията на COVID-19 Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда План-програма за действие по безопасност на движение по пътищата
Меню