Документи

Документи
График на учебните часове Правилник за дейността на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД за учебната 2023/2024 г. Етичен кодекс Стратегия за развитие на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД през периода 2022-2026 г. План за действие при инциденти Заявление за отсъствие по семейни причини - подава се предварително преди отсъствието График за консултациите по време на първия срок на учебната 2023/2024 г. Заявление за прием Служебна бележка - държавни зрелостни изпити Процедура - издаване на диплома за средно образование Процедура за издаване на дубликат на документ Процедура за достъп до информация Служебна бележка Финансов отчет на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД за 2022 г. Финансов отчет на ЧПГ "АК-Аркус" за първото тримесечие на 2023 г. Финансов отчет на ЧПГ "АК-Аркус" към 30.06.2023 г. Финансов отчет към дата 30.09.2023 г. Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците към 31.12.2023г. Уведомление на родителите за пререгистрацията на ЧПГ АК-Аркус ЕООД Протокол за работа в условията на COVID-19 Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда Правилник за вътрешния трудов ред План за здравословни и безопасни условия на труд План-програма за действие по безопасност на движение по пътищата Правилник за пропусквателния режим План за сигурност за противодействие при тероризъм План за действие при пожар График за класните работи за първия учебен срок за учебната 2023/2024 г. План за защита на пребиваващите в ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД
Меню